Kadının güçlendirilmesi

Cinsiyet eşitliği, kadın hakları, dünya genelinde kadın ve kız çocuklarına yönelik eğitim ve kadının güçlendirilmesinin Ortak Değer Yaratma yaklaşımımız kapsamında şirketimiz için olduğu kadar toplum için de kritik öneme sahip olduğunun farkındayız.

Kadının sesi olmalı ve biz bu sesi yalnızca dinlemekle kalmayıp yükseltebilmeliyiz de. Nestlé küresel çikolata ve şekerleme iş birimimiz Başkanı Sandra Martinez

Farklı düşünce tarzlarının birbirini tamamlayarak daha iyi kararlar alınmasına imkân tanıdığını düşünüyoruz. Diğer bir deyişle cinsiyet eşitliği beraberince iş anlayışını da getiriyor.

Bu nedenle kadının değer zincirine daha fazla katılarak sürdürülebilir bir şekilde katkı sağlaması çok önemlidir.

Sınırlı finansal kaynaklar, bilgi uçurumları ve kredi ve borçlanmaya erişim gibi kadınların karşılaştığı bazı zorlukların üstesinden gelebilmek adına BM Binyıl Kalkınma Hedefleri uyarınca kadınların eğitim ve mesleki gelişimlerini destekleyecek birtakım girişimler geliştirdik.

2013’te Kadının Güçlendirilmesi İlkelerine taraf olduk. Bu ilkeler işyeri, pazar ve toplum olmak üzere üç temel alanda ekonomik yaşama tam anlamıyla katılım sağlanabilmesi için kadını güçlendirmek ve cinsiyet eşitliğini geliştirmek için şirketlerin uygulayabileceği yedi adımdan oluşmaktadır. Bu adımlar ana hatlarıyla aşağıda belirtilmiştir.

Erkekler ve cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında erkeklere düşen roller üzerine odaklanan LeanIn.org hareketinin kurucusu Sheryl Sandberg tarafından Facebook üzerinden yürütülen toplumsal farkındalık kampanyası #LeanInTogether için 2015 Mart ayında destek verdik.

Yapma kontenjanlar belirlemeye karşı çıkmaya devam ederek doğal cinsiyet dengesini teşvik etmek ve ilgili görev için en iyi kişiyi desteklemek amacıyla stratejik adımlar atmayı tercih ediyoruz.Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri

  1. Cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik kurmak;
  2. Tüm kadın ve erkeklere işyerinde âdil davranmak – insan haklarına ve ayrımcılık yapmamaya saygı duymak ve desteklemek;
  3. Tüm kadın ve erkek işçilerin sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlamak;
  4. Kadınların eğitim, öğretim ve mesleki gelişimini desteklemek;
  5. Kadını güçlendiren kurumsal gelişim, tedarik zinciri ve pazarlama uygulamaları hayata geçirmek;
  6. Topluluk girişimleri ve savunuculuğuyla eşitliği desteklemek ve
  7. Cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında ilerlemeleri ölçerek kamuya açık bir şekilde raporlamak.