Sort results by
Sort results by

Nestlé tedarik zincirinde kadın çiftçilerin yeri

Nestlé, cinsiyet eşitliği ve kadınlarla genç kızlara yönelik eğitimin desteklenmesine odaklanmak amacıyla işle ilgili aktivite ve programını büyütmeyi taahhüt eder.

Şirket, kadın ve çocukların sağlık ve refahlarının iyileştirilmesinde daha büyük rol oynamaları için hükümet, şirket ve kuruluşları teşvik eden Birleşmiş Milletler ‘Every Woman Every Child’ girişimini desteklemektedir.

Bu desteğe tedarik zincirinde yer alan kadınların yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olabilecek ne gibi faaliyetlerin yapılabileceğinin araştırılması da dâhildir.

Markaların Ardında

Oxfam hayır kuruluşu 2013 Şubat ayında on yiyecek-içecek şirketini gıda güvenliği ve sürdürülebilirliğini geliştirmeye yönelik çabaları açısından puanlandırmıştır.

Markaların Ardında (Behind the Brands) anketi şirketleri yedi alandaki politikalarına göre derecelendirmiştir: şeffaflık, çiftçiler, kadınlar, tarım işçileri, araziye ulaşma, su ve iklim değişikliği.

Nestlé en yüksek puanı almış olsa da Oxfam ankete katılan tüm şirketlerin ilerleme kaydetmeleri gerektiğini açıklamıştır. Bu çalışma gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik çabaları destekleyen kuruluşun GROW kampanyası kapsamında gerçekleştirilmiştir.

17 Eylül 2013 tarihinde güncellenen puan kartında Nestlé lider konumunu korumuştur.

İLERLEMELER: Kakao tedarik zincirinde yer alan kadınların yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olabilmek için eylem planımız kapsamındaki ilerleme raporumuzu okuyabilirsiniz.

Nestlé’nin yanıtı

Nestlé Başkan Yardımcısı ve Operasyon Başkanı José Lopez 07 Mart 2013 tarihinde Oxfam’a hitaben kaleme aldığı yazısında şirketin bulgulara karşılık olarak neler yapmayı düşündüğünü belirtmiştir.

Nestlé, kakao tedarik zincirinde yer alan kadınların yaşamlarını desteklemeye ve geliştirmeye yönelik çabalarını güçlendirmek için kısa ve orta vadede neler yapacağını daha detaylı bir şekilde açıklayan bir eylem planı yayımlamıştır.

Kakao tedarik eden ülkelerde yaygınlaştırılmadan önce plan ilk aşamada Fildişi Sahillerine odaklanacaktır.

Çabaların güçlendirilmesi

Sn. Lopez “Nestlé Kakao Planı ve Kırsal Kalkınma Çerçevemiz ile kakao tedarik zincirimizdeki kadınların yaşamlarını desteklemeye ve geliştirmeye yönelik çabalarımızı güçlendirmeye kararlıyız,” dedi ve şunları ekledi.

“Aynı zamanda bu projelerin cinsiyetle ilgili yönlerinin güçlendirilmesinin çocuk işgücüne odaklanma önceliğimize de yardımcı olacağının farkındayız.”

“Dünya Kakao Vakfı (WCF) ve Uluslararası Kakao Girişimi (ICI) gibi iş ortaklarımız, Oxfam gibi paydaşlarımız ve sektörün geri kalanıyla birlikte çalışmalar yürüterek cinsiyetle ilgili sorunları kakao sektörü genelindeki mevcut programların ana konularından biri haline getirmeyi taahhüt ediyoruz”.

“Bu eylemler birlikte gerçekleştirildiğinde kakao tedarik zincirinde yer alan kadınlara yönelik olanakların artırılmasına yönelik somut adımların geliştirilmesi ve hayata geçirilmesine yardımcı olacaktır”.

Nestlé 2015 Ocak ayında yayımladığı ilerleme raporunda 2014 Ağustos ayından beri atılan adımları açıklamıştır. Rapor 2015 yılına yönelik planları üç ana alanda tartışmaktadır: eşit olanakların desteklenmesi, kadınlara söz hakkı vermek ve kadınların gelirlerini artırmaya yardımcı olmak.

Olumlu örnek

Oxfam, kakao tedarik zincirinde yer alan kadınların hak ve olanaklarını iyileştirmek için adımlar atan Nestlé’yi tebrik eder. Alison Woodhead, Oxfam Markaların Ardında kampanyası Başkanı

Oxfam Markaların Ardında kampanyası Başkanı July Beals şöyle dedi “Oxfam, kakao tedarik zincirinde yer alan kadınların hak ve olanaklarını iyileştirmek için adımlar atan Nestlé’yi tebrik eder”.

“Eylem Planının hayata geçirildiğini ve Fildişi Sahillerindeki etki değerlendirmesine dayanarak önümüzdeki yıl düzenlendiğini görmek üzere takipte olacağız. BM Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri’ne taraf olan Nestlé’yi tebrik ederiz. Atılan bu adım Nestlé’nin tedarik zincirleri ve operasyonlarıyla kadını güçlendirmeye yönelik taahhüdünü genişletmektedir”.*

Bilgi toplama

Nestlé, kakao tedarik zincirinde kadınların oynadığı rolü daha iyi kavrayabilmek adına Adil İşgücü Derneği’nden (FLA) şirketin Fildişi Sahillerindeki kakao tedarik zinciri hakkında bağımsız harici değerlendirmelerine gerçekleştirirken cinsiyet sorunlarına daha fazla odaklanmasını istedi.

2013 Eylül ayı sonu itibariyle ** başlatılan değerlendirme çalışmaları 2013 Ekim ila 2014 Mart ayları arasında gerçekleştirilecek ana kakao hasadı boyunca devam edecek. Değerlendirmeler, FLA tarafından seçilen beş kakao kooperatifinde yapılacak. Değerlendirme kapsamında yaklaşık on köy ve 200 çiftlik yer alacak. Değerlendirme sonuçları 2014 baharında kamuya açıklanacak ***.

Harici bilgi toplama süreci kapsamında FLA kooperatifler dışında çalışan kadınlarla ve yerel paydaşlar ve kadın ve cinsiyet konularında uzmanlaşmış STK’larla da görüşmeler gerçekleştirecek.

Değerlendirmeler aynı zamanda aşağı belirtilen üç ana alanı kapsayan cinsiyet konularına ayrıyeten eğilecek:

  • Kooperatiflerde işçi olarak ve çiftçilerden oluşan köylerde aile fertleri olarak Nestlé tedarik zincirinde kadının mevcut rolünün çıkartılması;
  • Kadınların maruz kaldığı riskler ile çiftçi kooperatifleri ve köylerinde kadınların karşılaştığı engellerin incelenmesi ve
  • Çiftliklerdeki çalışma koşullarının iyileştirilmesinde kadının potansiyel rolünün analiz edilmesi.

Acil Eylem

Nestlé Kakao Planı tedarik zincirinde yer alan kadınların durumu hakkında veri toplamak ve olanakları araştırarak olanak eşitliğini iyileştirmeye yönelik eylemleri belirlemek amacıyla başta ADM Cocoa olmak üzere Nestlé tedarik zinciri iş ortaklarıyla çalışmalara derhâl başlayacaktır.

Şirket ilk başta karar verici pozisyonlarda yer alan kadınlar, eğitim alan kadın çiftçiler ve kooperatiflerde yer alan kadın çiftçilerin yüzleri hakkında veri toplayacak.

Nestlé, sertifikalandırma aracılığıyla cinsiyet sorunlarının ele alınmasına yardımcı olmak amacıyla işbirliği yapma istediğini vurgulayarak sertifika iş ortakları olan UTZ ve Fairtrade kuruluşlarına ulaşmıştır.

Şirket aynı zamanda Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri ile ilgili sıradaki adımları belirlemek amacıyla Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve diğer paydaşlarla görüşmelerini sürdürmektedir.

Değerli kavrayışlar

Sn. Lopez, Nestlé’nin Pakistan ve Hindistan’daki kadın çiftçilerle yürütülen çalışmalardan elde edilen değerli kavrayışları bir araya toplayarak eylemlerinde kullanacağını açıkladı.

Süt rotalarını denetlemek ve Nestlé tedarikçisi olsun veya olmasın çeşitli konularla kadın mandıracılara danışmanlık sağlamak amacıyla şirket Hindistan ve Pakistan’da veteriner ve bilimsel tarım uzmanları görevlendirmiştir.

Veterinerlik hizmetleri ücretsiz sağlanmaktadır ve ilaçlar ise toptan fiyatından sunulmaktadır. Maliyetler mandıracılara yapılacak süt ödemelerine göre düzenlenerek ilaçlar uygun fiyatlı hale getirilmektedir.

Nestlé kadın çiftçileri aynı zamanda operasyonlarını büyütmek amacıyla büyükbaş hayvanlar için yapay döllenme programları, süt sağım makinesi alımlarında sübvansiyon ve kredi çekme yardımı gibi alanlarda da desteklemektedir.

Şirketin Hindistan’daki ‘Kadın Mandıra Kalkınma Planı’ 30.000 kadın mandıracıya eğitim vermiştir. Nestlé – Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle Pakistan’da 4.000 kadın canlı hayvan yetiştiricisine eğitim verilmiştir.

Notlar:

* 17 Mayıs 2013: BM Kadının Güçlendirilmesi İlkelerine taraf olduktan sonra Oxfam’ın bu alıntısı güncellenmiştir.

** 11 Ekim 2013: İlerlemeleri gösterecek şekilde güncellenmiştir.

*** 2014 Temmuz: FLA, ‘Nestlé’nin Fildişi Sahilleri Tedarik Zincirindeki Kadınların Rolünün Değerlendirilmesi’ raporunu kamuya açtı. Rapora FLA internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Nestlé Kakao Tedarik Zincirindeki Kadınlara Yönelik Eylem Planını güncelledi. Yeni versiyonu okuyun.