Sort results by
Sort results by

Önemlilik

Önemlilik gerek şirketimiz gerekse paydaşlarımız için en önemli olan konuların tespit edilmesiyle ilgilidir. Paydaşlarımızın en çok kaygılandığı ekonomik, sosyal ve çevresel konuları bunların saygınlığımız, operasyonlarımızın ve mali durumumuz üzerindeki olası etkilerine göre belirliyoruz. Gerek devam eden gerekse gelişen veya yeni ortaya çıkan şirketimizin karşılaştığı önemli konuları sonuçlarla birlikte vurguluyoruz. Paydaş beklentilerini karşılayabilmek amacıyla bu raporda yer alacak bilgilerin seçilmesi aşamasında yardımcı olması amacıyla kullanıyoruz. Bu bölüm GRI G4 gereksinimleri uyarınca önemli konuları ana hatlarıyla açıklamakta ve bunların Nestlé değer zinciri genelindeki etki düzeyini vurgulamaktadır.

Önemlilik analizimizin yenilenmesi

Nestlé’nin önemli konularını yeniden değerlendirmek amacıyla 2014’te bağımsız bir düşünce kuruluşu ve stratejik danışman olan SustainAbility’a başvurduk. Önemli konularımızın ticari etkilerine dair bakış açısı için Accenture ile birlikte çalışan bu kuruluş konuların ilgili önemliliklerini ölçmek amacıyla yapısal bir yöntem uygulamıştır. Bu yöntem önceki yıllara kıyasla önemli konularımızın puanlanması ve derecelendirilmesinde daha üstün kesinliğe imkân tanımıştır.

Bu yılki önemlilik sürecinin ayırt edici özellikleri arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 • Daha geniş kapsamlı paydaş örneklemi – önemli coğrafyalardaki STK’lar, çokuluslular, hükümetler, düşünce kuruluşları, tüketici kuruluşları ve sosyal yönden sorumlu yatırımcıları (SRI’lar) temsil eden paydaş örneklemi üzerinden bir masa başı araştırması yapılmıştır;
 • Değer zinciri analizi – önemli konular, paydaşların değer zincirinin farklı bölümlerinde ilgili konuya verdikleri önem derecesine göre ve finansal, operasyonel ve saygınlığa olan etkilerin değer zincirinde hissedileceği olası noktalara göre dikkate alınarak eşleştirilmiştir;

  Nestlé değer zinciri

  Value Chain

  Tarım kapsamında doğrudan ilişkimizin olmadığı küçük toprak sahibi çiftçiler de yer almaktadır. 1. Kademe tedarikçiler Nestlé ile doğrudan ticari ilişki içinde olan taraflardır.

 • SRI’ların kaygılarına daha büyük dikkat – Beslenmeye Erişim İndeksi, Dow Jones Sürdürülebilirlik İndeksi, hissedar kararları ve gıda sektör analist raporları gibi kaynaklar takip edilerek sosyal yönden sorumlu yatırım çevresinin çıkar ve önceliklerine daha büyük dikkat edilmiştir
 • Somut iş etki değerlendirmesi – anket, mülakat ve araştırmaların kombinasyonu önemli konuların iş değeri etmenleri üzerindeki etkisinin değerlendirmesi hakkında Nestlé için bilgi kaynağı sağlamıştır ve
 • Accenture – Ortak Değer Yaratma taahhütlerimizle ele almaya gayret ettiğimiz konuların ticari olarak uygunluğunu analiz etmiştir.

Kendi paydaş çıkar değerlendirmesine bilgi kaynağı sağlamak amacıyla SustainAbility sürdürülebilirlik araştırma şirketi olan Globescan tarafından temin edilen kamuoyu anketini kullanmaktadır. SustainAbility önemli kanaat önderlerinin bakış açılarına dair iki Globescan anketinden yararlanmaktadır:

 • Globescan/SustainAbility tarafından sürdürülebilirlik üzerine kurumsal liderlik bakış açılarını destekleyen kurumsal sürdürülebilirlik konularına ait 2014 yılında yapılmış bir önemli kanaat önderi araştırması (Bu anket kapsamında 87 ülkeden 887 uzman paydaş görüşü yer almaktadır).
 • Nestlé 2013 yılında kendisi için önemli farklı CSV konularının önemi hakkında önemli kanaat önderlerinin bakış açılarına dair bir anket yapması için Globescan’ı görevlendirmiştir.

Anket verileri önemli kanaat önderlerinin çıkarları puanlamada bilgi kaynağı olarak kullanılmıştır.

Yeni veya yeni bir çerçeveye oturtulmuş önemli konular

Değerlendirme sonucuna göre aşağıda yer alan önemli konular yenidir veya 2013 analizine kıyasla yeni bir çerçeveye oturtulmuştur:

 • İş etiği;
 • Anne, bebek ve çocuk beslenmesi;
 • Kaynak verimliliği ve atıklar;
 • Sorumlu pazarlama;
 • İnsan kaynakları;
 • Toplumsal kalkınma ve işsizlik;
 • İzlenebilirlik ve
 • Kadının güçlendirilmesi

Değişiklikler gerek paydaşlarımız gerekse şirketimiz için gelişen öncelikleri yansıtmakta ve GRI G4 altında yeni raporlama gereksinimleriyle uyumlu hale gelmektedir. Nestlé uzmanları ve Grup Risk Yönetimi tarafından sağlanan girdilerle öncelikler hakkında uygun bir işgörü düzeyi sağlamak amacıyla bir çerçeveye oturulmuşlardır.

Nestlé’nin önemli konuları

19 önemli konumuz Ortak Değer Yaratma taahhütlerimizle alakalı sekiz kategoriye ayrılmıştır. Her bir konu bu raporun ilgili bölümlerinde daha detaylı olarak ele alınmış çeşitli alt konu başlıklarından oluşmaktadır. Önemli konularımız Nestlé paydaşlarının değer zincirinin farklı bölümlerinde ilgili konuya verdikleri önem derecesine göre ve finansal, operasyonel ve saygınlığa olan etkilerin değer zincirinde hissedileceği olası noktalara göre dikkate alınarak eşleştirilmiştir.

Metodoloji değişikliği nedeniyle 2012 ve 2014 önemlilik matrisimiz arasında doğrudan bir karşılaştırma yapmak mümkün olmasa da aşağıda yer alan temel eğilimler mevcuttur:

 • Revize edilen değerlendirme sonuçları aşırı beslenme ve yetersiz beslenme ve su koruyuculuğu ile gıda güvenliği önceliği konularının şirketimiz için önceliğini vurgulamaya devam etmektedir;
 • Revize edilen değerlendirme iklim değişikliği, doğal sermaye ve insan hakları dâhil olmak üzere akut ve küresel paydaş kaygılarını yansıtmaktadır ve
 • Revize edilen değerlendirme iklim değişikliği, hayvan refahı, gıda israfı, doğal sermaye ve insan hakları dâhil olmak üzere bir takım konular hakkında tedarik zincirine yönelik potansiyel iş etkilerinin (risk ve fırsatlar) giderek artan bir şekilde kavrandığını yansıtmaktadır.
 • Aşırı beslenme ve yetersiz beslenme

  Yaşam seyri ile optimal beslenme, sağlık ve sağlıklı yaşamın desteklenmesi. Aşırı beslenme, yetersiz beslenme, ilgili mikro besin eksiklikleri, kilo fazlalığı ve obezite gibi durumlar ve bulaşıcı olmayan hastalıkların portföy dönüşümü, ürün ve hizmet geliştirme ve yenilenmesi ve yaygın konumlandırılmış ürünler aracılığıyla ele alınmasına yardımcı olmak.

  -Mikro besin eksiklikleri
  -Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
  -Obezite
  -Kilo fazlalığı
  -Büyümenin engellenmesi
  -Zayıflık

  Gıda ve beslenme güvenliği

  Yeterli, güvenli ve besleyici gıdaların bulunurluğuna ve uygun fiyatla erişilebilmesine katkı sağlamak.

  Anne, bebek ve çocuk beslenmesi

  Anne, bebek ve çocukların beslenmelerini daha iyi sağlık ve refah sonuçları için geliştirmek.

  Sorumlu pazarlama

  Tüketici kitlelerine uygun şekillerde pazarlama ve tüketici davranışını daha sağlıklı olmayı ve çevresel sonuçları teşvik edecek şekilde biçimlendirmek.

  -Çevre okuryazarlığı ve iletişimi
  -Bebek maması pazarlama
  -Beslenme okuryazarlığı ve iletişimi
  -Ürün etiketleme
  -Çocuklara yönelik sorumlu pazarlama

 • Kırsal kalkınma

  Doğrudan ve dolaylı olarak ekonomik faaliyeti desteklemek ve sürdürülebilir tarım topluluklarını desteklemek amacıyla tedarik zincirinde yer alan tarım işçilerinin geçim kaynaklarını iyileştirmek.

  -Kırsalda geçinmeye yetecek ücret

  İzlenebilirlik

  Öncelikli içerik maddelerinin sorumlu bir şekilde yetiştirilmesini ve işlenmesini mümkün olduğunca kaynağının bulunabilmesini sağlamak.

  Hayvan refahı

  Tedarik zincirindeki hayvanların refahını korumak ve çiftlik hayvan sağlık ve refahını desteklemek.

  Kadının güçlendirilmesi

  Değer zinciri genelinde, işyerinde, pazar ve toplulukta ekonomi ve topluma tam katılım sağlaması için kadının güçlendirilmesi.

  -Kadın çiftçiler

  Toplumsal kalkınma ve işsizlik

  Toplumsal ve sosyal katılımla bireylerin yaşamlarını iyileştirmek ve istihdam, eğitim ve beceri geliştirmeye erişimi iyileştirmek.

  -Toplum ilişkileri
  -Gelir ve varlık eşitsizliği
  -Geçinmeye yetecek ücret
  -Gençler arasında işsizlik

  Notlar:

  Bu konular Kırsal Kalkınma ve Çalışanlarımız arasında paylaştırılmış alt konu başlıklarına sahiptir

 • Su koruyuculuğu

  Su, sanitasyon ve hijyene erişime imkân tanımak dâhil olmak üzere ortak su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için ihtiyaç duyulan bağımsız ve/veya toplu eylemler uygulamak.

  -Hijyen ve sağlık
  -Su kalitesi
  -Su güvenliği
  -Su kullanımı

 • Kaynak verimliliği ve atıklar

  Kaynakların doğrudan ve dolaylı kullanımını iyileştirmek, atıkların azaltılması ve yan ürünlerin geri kazanımı, tekrar kullanımı veya geri dönüşümü olanaklarının optimize edilmesi ve atıkların uygun şekillerde bertaraf edilmesi.

  Kaynak verimliliği ve atıklar 2013 matrisinde ayrı konular olarak ele alınmış ambalaj, imalat ve nakliye konularını bir araya getirmektedir.

  -Tüketici davranışı
  -Enerji tüketimi
  -Arazi kullanımı
  -Çöplerin yere atılması
  -İmalatın çevre etkileri
  -Ambalajlama
  -Nakliye ve dağıtım

  Gıda atıkları

  Tüketici ve tüketici sonrası kullanım, dağıtım, imalat ve tarım dâhil olmak üzere değer zinciri genelinde gıda atık ve kayıplarının önlenmesi

  İklim değişikliği

  Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğinin azaltılması, iklim değişikliğinin etkilerine adapte olunmasına katkıda bulunmak.

  -İklim değişikliğine adaptasyon
  -İklim değişikliğinin azaltılması

  Doğal sermaye

  Gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan değer yaratan ekosistem hizmetlerinin öğelerini belirleyerek korumak.

  -Biyolojik çeşitlilik
  -Orman tahribatı
  -Toprak verimliliği

 • İş etiği

  İşletme genelinde ve işyerinde etik ilkelerini sürdürmek.

  -Tüketici mahremiyeti
  -Makam tazminatı
  -Adil vergiler
  -Yönetim ve şeffaflık
  -Dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzluk

  İnsan hakları

  Tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere saygının desteklenmesi.

  -Çocuk işgücü
  -İşçi hakları
  -Arazi hakları
  -Üretime dönük tedarik zincirinde insan hakları

  Gıda güvenliği

  Yüksek nitelikli ürün sağlama ve değer zinciri genelinde taşıma, hazırlama ve saklamadan doğan sağlık risklerinin önlenmesi.

 • İnsan kaynakları

  Çalışanlarla olumlu ilişkiler sürdürmek ve olumlu çalışma şartlarını desteklemek (geçen seneki matriste bu konu Çalışan İlişkileri altında ele alınmıştır).

  -Çalışanların sosyal hakları, ücretleri, çekiciliği, elde tutma
  -Çalışan çeşitliliği
  -Çalışan bağlılığı
  -Çalışan eğitim ve öğrenimi

  Sağlık ve güvenlik

  İşyerinde sıfır kaza hedefi ve sağlıklı ve güvenlik çalışan davranışlarının desteklenmesi.

  Kadının güçlendirilmesi

  Değer zinciri genelinde, işyerinde, pazar ve toplulukta ekonomi ve topluma tam katılım sağlaması için kadının güçlendirilmesi.

  -Kadın çiftçiler

  Toplumsal kalkınma ve işsizlik

  Toplumsal ve sosyal katılımla bireylerin yaşamlarını iyileştirmek ve istihdam, eğitim ve beceri geliştirmeye erişimi iyileştirmek

  -Toplum ilişkileri
  -Gelir ve varlık eşitsizliği
  -Geçinmeye yetecek ücret
  -Gençler arasında işsizlik

  Notlar:

  Bu konular Kırsal Kalkınma ve Çalışanlarımız arasında paylaştırılmış alt konu başlıklarına sahiptir

 

2014 Nestlé Önemlilik Matrisi

 

Materiality Matrix

 

Ortak Değer Yaratma konularının ticari değerinin değerlendirilmesi

 

Nestlé, iş performansının sosyal etkiyle birleştirilerek sunulan değerin gösterilebilmesi için daha ölçülebilir kanıtlar gerekli olduğunun farkındadır ve bu konuyu ele almak üzere çalışmalar yürütmektedir. Bu yıl Accenture’dan önemlilik analizimizi kullanmasını ve Ortak Değer Yaratma taahhütlerimizle ele almaya çalıştığımız konuların ticari uygunluklarını incelemesini istedik. Yapılan çalışan toplumsal çıkarlar ve hissedar beklentileri arasındaki sinerjileri daha iyi kavrama hususunda değerli bir kaynak olmuştur. Bu alanda araştırma yapan taraflar yardımcı olması amacıyla süreç ve bulgularımızın bir özetine burada yer verilmiştir.

Ele aldığımız farklı konuların belirli ticari uygunlukları genel olarak önemli ölçüde farklılık göstermesine rağmen analizimiz tüm bu konuların şirketimizin başarısıyla önemli bir ilişki içinde olduğu sonucuna varmıştır. Bunlardan bazıları gelirlerimizi koruma ve artırmak için önemliyken diğerleri maliyet yapımız, tedarik zinciri ve risk üzerinde önemli etkiye sahiptir ve birçoğu müşterilerimiz ve önemli paydaşlarımız arasındaki itibarımızı etkileyebilmektedir; ölçülmesi bir derece soyut olsa da bir işletme olarak başarımızın anahtarıdır. Genel olarak bu konuları yetersiz bir şekilde yönetmemiz halinde risklere karşı açık bir hale geleceğiz; iyi yönetilmesi halindeyse bu konuları ticari fırsatlara dönüştürebiliriz.

Gelirlerimiz ağırlıklı olarak tüketicilerimize besin sağlayabilme kabiliyetimize bağlıdır. Gıda güvenliği ve aşırı beslenme ve yetersiz beslenme de stratejik ve operasyonel zorlukların yanı sıra Nestlé için bir ticari fırsat teşkil eden küresel zorluklardır. Nestlé bu toplumsal zorlukların çözümlerine katkı sağlayabilecek bilgi, kabiliyet, büyüklük ve erişime sahiptir ve başarılı olduğumuz yerlerde gelir artışları görmekteyiz. Ancak tüketicilerimize besleyici gıdalar üreterek ulaştırabilme kabiliyetimiz aynı zamanda suya bağlıdır. Artan su kıtlığı hammadde bulunurluğunu riske atarak büyüme potansiyelimizi de tehlikeye atabilecektir; aynı zamanda üretim için Nestlé’nin suya erişim faaliyet ruhsatlarını da etkileyecektir. Gelirlerimiz için son derece önemli bir başka konu ise küresel gıda tedarik zinciri güvenliğidir. Tüketicilerin tükettikleri gıdaların güvenliğine dair kaygı duymaları için sıklıkla önlerine gerekçelerin sunulduğu bir piyasada özellikle çocuk ve bebek beslenmesi gibi gelir akışı alanlarında güvenilen ve güvenli bir marka olmak değerlidir.

Maliyet yapımız ciddi ölçüde yine suyun etkisi altındadır. Üretimimizdeki bir numaralı girdi faktörüdür ve aynı zamanda hammadde fiyatlarını da etkilemektedir. Dolayısıyla suyun gerek operasyonlarımızda gerekse tedarik zincirimizde özenli bir şekilde yönetilmesi ticari bir zorunluluktur. Diğer Ortak Değer Yaratma konuları ilk bakışta ağırlıklı olarak maliyet doğuran etmenler olarak görünmektedir: besleyici ürünler ciddi Ar-Ge yatırımları gerektirir, gıda güvenliğini sağlamak izlenebilirlik yatırımları gerektirir ve insan hakları ve iş ihlallerinden kaçınma ise özel tahsis edilmiş çalışan ve süreçler gerektirir. Buna rağmen örneğin ikinci konu bizi tedarikçilerimize daha yakınlaştırmakta, tedarikçilerimizin çalışma koşullarını daha iyi anlamamızı sağlamakta ve etkinlikleri hayata geçirerek ve kaynaklarımızın güvenliğini artırarak nihai olarak maliyet avantajı elde etmemize yardımcı olmaktadırlar.

İtibar konusunda ise Ortak Değer Yaratma yaklaşımımızla ele aldığımız konuların tümü kurumsal itibarımızı etkileme potansiyeline sahiptir. Gıda güvenliği tartışmaya açık bir şekilde en önemlisidir fakat şirket itibarımız da Nestlé’nin sosyal eşitlik, ahlak ve insan haklarına olan saygısının algılanışıyla bağlantılıdır. Eylemlerimizin bu tür hayati toplumsal konulara saygısızlık gösterdiği şeklinde algılanması halinde müşteri ve tüketicilerimiz bizi terk edebilir ve işletme ortamlarımızı şekillendiren diğer nüfuzlu paydaşlarımız bizleri iş ortağı olarak görme hususunda tereddüde düşebilirler.

Özet olarak yapılan bağımsız araştırma Ortak Değer Yaratma girişimlerimizle ele almaya çalıştığımız alanların şirketimiz, tüketicilerimiz, yatırımcılarımız ve genel olarak toplum için önemli olduğunu teyit etmiştir. Bu konuların ele alınması karşılıklı olarak sağlanan faydayı güçlendirmektedir. Biz de iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve hissedarlarımızla işbirliği içinde bu alanlarda faaliyetlerimizi sürmeye devam edeceğiz.

Value Diagram

 

Notlar:

Önemli konular: Küresel Raporlama Girişimi (GRI) G4 ilkelerine göre önemli konular (veya ‘önemli yönler’) “kuruluşun önemli ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini yansıtan veya paydaşların değerlendirme ve kararlarını önemli ölçüde etkileyen” konulardır