Nestlé, Adil İş Gücü Derneği’nin ( FLA) Kakao Tedarik Zinciri Hakkında Hazırladığı Rapora Yanıt Olarak Çocuk İşçi Çalıştırmaya Yönelik İzleyeceği Eylemleri Açıkladı.

Geri DönKas 14, 2012

Nestlé ve çözüm ortakları Fildişi Sahili'ndeki topluluklar için, kakao yetiştirme alanlarında çocuk işçi çalıştırılmasını önlemeyi amaçlayan yeni bir girişim çerçevesinde farkındalığı artırmakta, risk altındaki çocukları tespit etmek ve bir sorun olduğunda müdahale etmek üzere eğitimler vermektedir.

Söz konusu girişim, firmanın Batı Afrika Ülkesindeki kakao tedarik zinciri hakkında Adil Çalışma Derneği (FLA) tarafından hazırlanmış rapora yanıt doğrultusunda Nestlé tarafından çizilmiş eylem planının bir parçasıdır.

Bu girişim, Nestlé Cocoa Plan ( Nestlé Kakao Planı) aracılığıyla kakao tedariğinin sürdürülebilirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları daha kapsamlı bir düzeye taşımaktadır.

Nestlé Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı José Lopez “Kakao tedarik zincirimizde çocuk işçilerin çalıştırılması, şimdiye kadar benimsediğimiz tüm ilkelere aykırıdır. FLA raporunda da açıkça belirtildiği gibi, kakaoyu Fildişi Sahilleri’nden tedarik eden hiçbir firma bunun olmayacağının garantisini veremez. Ancak biz, çocuk işçi çalıştırmayla mücadelenin şirketimizin en önemli önceliği olduğunu söylüyoruz” dedi.

FLA’in Bulguları

FLA raporunda bazı değişiklikler ve iyileştirmelerle Nestlé Kakao Planı’nın geniş kapsamlı bir geliştirme programına dönüştürülebileceğini belirtmiştir.

FLA uzmanları raporda bu planın Nestlé'nin katıldığı diğer girişimlerle birlikte daha sağlam ve geniş kapsamlı bir girişim için temel oluşturduğunu belirtmektedir.

Fildişi Sahili'nde kakao çiftliklerindeki çocuk işçi çalıştırmanın bir gerçeklik olduğunun belirtildiği raporda, bunun kökeninin, çiftçiler ve ailelerine ait geçim kaynaklarının ve sosyo-ekonomik düzeyin yetersiz olmasına dayandığı belirtilmektedir.

Raporda, sorunu ortadan kaldıracak etkin stratejinin kakao tedarik zincirindeki kişilerin ve yaşadıkları toplumun algı ve önyargılarıyla mücadele edilerek başlaması gerektiği ifade ediliyor.

Nestlé’nin Fildişi Sahili'nde çiftlik mülkiyeti bulunmamakta ve Nestlé burada çiftlik işletmemektedir. Ancak yine de FLA’e gore , tedarikçileri üzerindeki etkisi ve tedarik ettiği kakao çekirdeklerinin hacmi sebebiyle işçilerin yaşam standardı üzerinde olumlu bir etki yaratacak konumdadır.

Eyleme Geçme

FLA Nestlé'ye 11 öneri iletmiştir ve bunların hepsi şirket tarafından tam olarak desteklenmekte ve hayata geçirilmektedir. Söz konusu eylemler bazı durumlarda çözüm ortaklarıyla işbirliği içinde yürütülmektedir.

Nestlé, kendi kakao tedarik zincirinde çocuk işçi çalıştırmanın tamamen ortadan kaldırılacağını taahhüt etmektedir.

Çocuk işçi çalıştırmayla mücadele etmek üzere ihtiyaç duyulan tedbirler önceliklendirilmektedir.Şirketin tedarikçi kurallarına yönelik iyileştirmeler de bu kapsama dahildir.

Nestlé Fildişi Sahili'nde bulunan tedarikçilerden, Nestlé’nin tedarikçi kurallarında yer alan yükümlülüklerin kakao yetiştiren çiftçiler tarafından tam olarak kavranmasını sağlamalarını istemektedir.

Şirket tedarikçileri , sertifikasyon ortakları ve diğer kuruluşlar ile birlikte kakao tedarik zincirinde çalışanların , çocuk işçi çalıştırma sorununa ve bu sorunun çözümüne yönelik daha iyi eğitim almalarını sağlanamsı üzere daha yakın çalışacaktır.

İzleme ve İyileştirme

Nestlé, çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik sağlam bir izleme ve iyileştirme şablonu oluşturmak üzere yerel topluluklarla çalışmanın önemli sonuçlar ortaya koyacağına inanmaktadır.

Firmanın Fildişi Sahili'ndeki yönetimi çocuk işçi konusunda yeni girişimleri izleyecek ve tedbirler konusunda çözüm ortakları, tedarikçiler ve yetkililerle işbirliğine gidecektir.

Nestlé bu konuda, kakao sektöründe faaliyet gösteren bir vakıf olan ve sivil toplum ve ticaret dernekleriyle birlikte çalışan International Cocoa Initiative ( Uluslararası Kakao İnsiyatifi) ile , yeni izleme ve iyileştirme şablonları oluşturacaktır.

Bu yılın kakao hasat döneminde, 40 topluluğu kapsayan 2 kakao çiftliği kooperatifinde pilot uygulama yapılacaktır.

Plan 2016 yılında yaklaşık 600 topluluğu kapsayan 30 ek kooperatifi içine alacak şekilde genişletilecektir.

Önümüzdeki üç yıl içinde bu modelin çocuk işçi çalıştırılmasının izlenmesi ve önlenmesi konusunda ne kadar başarılı olduğunu FLA değerlendirecektir.

Nestlé Kakao Plan'ın (Nestlé Cocoa Plan) geliştirilmesi ve güçlendirilmesi

Nestlé uygulamakta olduğu ‘Kakao Plan’ın FLA tarafından kakao tedarik zincirlerinde çocuk işçi çalıştırılmasını engelleme hedefi doğrultusunda daha güçlü ve daha kapsamlı bir temel sunduğunun doğrulanmasını memnuniyetle karşılamıştır.

Nestlé Cocoa Plan’ı çerçevesinde çiftçilerin çiftliklerini karlı bir şekilde işletebilmeleri, söz konusu çiftliklerde çocuk işçi çalıştırılmasını engelleme ve sürdürülebilir kakao tedariği sağlanması hedeflenmektedir.

Bu plan, tedarik zincirinin her kademesinde, özellikle çiftçiler ve aileler açısından bir değer oluşturmak üzere hazırlanmıştır. Şirketin hissedarları da bu kapsamda yer alır. Nestlé bu yaklaşımı “Paylaşılan Değer Yaratmak” olarak adlandırmaktadır.

Şirket, ‘Nestlé Kakao Planı’nın iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin Fildişi Sahili'nde Nestlé için sürdürülebilir bir kakao akışı sağlayacağına inanmaktadır.

Nestlé bu yıl, dünya çapındaki kakao stoğunun %10'unu Nestlé Kakao Plan kapsamındaki çiftçilerden edineceğini taahhüt etmiştir.

Şirket , bu oranı 2013 yılında %15'e çekmeyi planlamaktadır.

Fark yaratma

2012 yılı itibariyle planın bir parçası olarak Fildişi Sahili'nde 6000'den fazla kakao çiftçisine eğitim verildi.

Bu çiftçilere 800.000'den fazla yüksek kaliteli kakao fidanı dağıtıldı.

2015 yılına kadar Nestlé, ülke çapında 24.000 çiftçi’ye daha eğitim vermeyi ve üç milyon fidan daha sunmayı hedefliyor.

Mart ayında şirket, bir Nestlé Kakao Plan kooperatifi için ilk okulunu açtı.

Takip eden 4 yıl içinde Nestlé, çözüm ortağı World Cocoa Foundation ( Dünya Kakao Federasyonu) ile birlikte, ihtiyaç dahilinde tanımlanmış diğer topluluklar için 40 okul inşa etmeyi veya restore etmeyi planlıyor.

Düzenli Güncellemeler

Eylem planı çerçevesinde Nestlé, önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulacak diğer tedbirleri de ortaya koymaktadır. Şirket ve FLA, kaydedilen ilerleme hakkında yıllık güncellemeler yayımlayacaktır.

Nestlé süreç dahilinde şeffaflık sağlanacağını taahhüt etmektedir.

Gıda sektöründe FLA’e katılan ilk şirkettir. FLA, tedarik zincirlerindeki çalışma koşullarını iyileştirmek üzere büyük firmalarla birlikte çalışan ve kar amacı gütmeyen çok paydaşlı bir girişimdir.

Nestlé FLA’den Fildişi Sahilleri’ndeki kakao tedarik zincirinin haritasını çıkarmasını istemiştir. FLA’in raporunda ortaya konulan konuları ortadan kaldırmak adına uzun vadede FLA ile çalışacağını taahhüt etmektedir.

Mevcut eylem planı, uzun bir sürecin yalnız ilk adımıdır.

Kakao tedarik zincirinde çocuk işçi çalıştırmanın karmaşık yapısı, sorunu tamamen çözebilmenin yıllar sürebileceği anlamını taşımaktadır.

Sertifikasyon

Nestlé Kakao plan’ına dahil olan kooperatifler tarafından üretilen kakaoyu sertifikalandırmak üzere UTZ Certified ve Fairtrade ile çalışmaktadır. Nestlé bunu sürdürülebilirliği sağlamak ve işçi problemleriyle mücadele etmek amacıyla yapmaktadır.

Nestlé çocuk işçi sorununun ortadan kaldırılması konusunda sertifikasyonun rolünü güçlendirmek amacıyla sertifikasyon ortaklarıyla çalışmaya devam edecektir.

Ayrıca FLA raporunda önerilen doğrultuda şirket, tedarikçileriyle yeni yönetmeler üzerine çalışarak, henüz Nestlé Kakao Plan kapsamında yer almayan tarlalarda çocuk işçi çalıştırma riskini azaltmayı da hedeflemektedir.

Hükümetle birlikte çalışma

Raporda ifade edildiği şekilde firma FLA'in görüşünü paylaşmakta, Fildişi Sahili'nde kakao sektörü için çalışma standartlarına ait sorunları tek bir firmanın bireysel olarak çözümleyemeyeceğini kabul etmektedir.

Bu hususta hükümet ve diğer paydaşların görevi kritik önem taşımaktadır.

Bu nedenle Nestlé, Fildişi Sahili hükümetinin çocuk kaçakçılığı,, çocuk istismarı ve çocuk işçi çalıştırmayı önlemeye yönelik ulusal eylem planını tamamen desteklemektedir.

José Lopez : “Fildişi Sahili hükümeti tarafından sunulan bu girişimi memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim yaklaşımımız FLA’in benimsediği yaklaşım ile tam olarak paraleldir. Dolayısıyla kendileriyle ortak hedeflerimizi gerçekleştirmek için onlarla işbirliği içerisinde çalışmayı istiyoruz.”

İlişkili bilgiler

Fair Labor Association: http://www.fairlabor.org/

Nestlé Cocoa Plan: http://www.nestlecocoaplan.com

International Cocoa Initiative: http://www.cocoainitiative.org/

Creating Shared Value (Ortak Değer Oluşturma): http://www.nestle.com/CSV

World Cocoa Foundation: http://www.worldcocoafoundation.org/

UTZ Certified: http://www.utzcertified.org/

Fairtrade: http://www.fairtrade.org.uk/

Diğer ilişkili öyküleri oku: